• Aangesloten bij RBNG, NFG en volledig gecertificeerd
  • RBNG
  • NFG

Voor wie is neurofeedback geschikt

Neurofeedback is geschikt voor alle volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar. Er is geen maximum leeftijd aan verbonden. Doordat neurofeedback veel toepassingsgebieden kent kan het voor een brede groep aan klachten worden aangewend. Neurofeedback wordt ook in toenemende mate ingezet voor het verbeteren van de mentale prestaties zoals geheugen, de concentratie en stressbestendigheid. Klachten c.q. problemen waarbij neurofeedback effectief kan zijn:

ADD of ADHD

Neurofeedback is inmiddels een evidence based behandelmethode voor ADHD. Aangezien neurofeedback geen bijwerkingen kent is het een veilig alternatief voor Concerta en Ritalin. Onze ervaring is dat 70% van de cliënten met ADHD klachten hun medicatie kunnen stoppen danwel afbouwen tijdens of na een neurofeedback traject. Voor ADD geldt een vergelijkbare succesratio. We raden aan dat cliënten een verandering van medicatie altijd bespreken hun behandelend arts.

Niet iedereen met ADD of ADHD heeft hetzelfde hersengolfpatroon. Via een hersenscan vaak al snel te beoordelen om wat voor subtype het gaat. Dit maakt het mogelijk om voor iedereen een op maat gemaakt behandelprotocol te kiezen hetgeen ten goede komt aan de effectiviteit van de training.

Angsten en Fobieen

Angst kan zich aan de ene kant uiten in de vorm van fobieën en paniekaanvallen en aan de andere kant als faalangst en bühnevrees. In de EEG scan is het zichtbaar of mensen vatbaar zijn voor angstklachten. Angst is voor een groot deel oncontroleerbaar en niet te bedwingen. Dit vastzittende activiteitenpatroon kost ook veel te veel energie. Angst belemmert ook nog eens het juist inschatten van situaties en het op de juiste manier inspelen op veranderingen. Steeds meer situaties lopen minder succesvol af, je wordt steeds angstiger en je zelfbeeld vermindert. De onzekerheid en angst worden groter. In het ergste geval durft men uiteindelijk niets meer te ondernemen. Tijdens de neurofeedback training krijg je direct te zien wat je hersenen doen. Je leert je eigen brein, zonder dat je daar zelf veel moeite voor hoeft te doen, om niet meer te reageren vanuit een angstactiviteiten patroon en groeit vanzelf naar een hersenactiviteit die hoort bij ontspanning en een positief zelfbeeld. Hierdoor ga je beter presteren. Je gaat blijer door het leven. Meestal zijn ongeveer 20 tot 25 sessies nodig om blijvend resultaat te bereiken. Kinderen en volwassenen met angst / faalangst of fobieën hebben veel baat bij neurofeedback. Het trainingsprotocol is voor kinderen enigszins anders dan voor volwassenen. Maar voor beide groepen is de training ontspannend en precies afgestemd op wat men aankan.

Autisme en PDD-NOS

Autisme en PDD-NOS zijn beide stoornissen in het autistische spectrum. Het gaat om stoornissen waarbij er problemen zijn op het gebied van de sociale interactie en het inlevingsvermogen. Zowel kinderen als volwassenen met autisme of PDD-NOS kunnen baat hebben bij neurofeedback.

Allereerst helpt neurofeedback om meer ontspanning en rust te ervaren, stressvolle situaties makkelijker te hanteren en meer zelfvertrouwen te voelen in het algemeen functioneren.
Een neurofeedback behandeltraject helpt ook minder angst te ervaren. Dit komt omdat via neurofeedback de prikkelgevoeligheid van het brein vermindert. Men reageert minder sterk op prikkels van buiten waardoor er meer emotionele stabiliteit optreedt.

Kinderen en volwassenen met autisme of PDD-NOS zijn gebaat bij een hoge mate van structuur en regelmaat, ook na de neurofeedback. Echter het zelfvertrouwen en de emotionele stabiliteit die men opdoet na een trainingstraject wordt door cliënten ervaren als een duidelijke verbetering van de kwaliteit van leven.

Burnout en stress

Burnout is een specifieke stressreactie of toestand van overspannenheid die voornamelijk voorkomt bij mensen in sociale beroepen, zoals het welzijnswerk, de gezondheidszorg en het onderwijs. Werkende vrouwen en managers hebben er vaker last van dan andere groepen.

Men kan in een burnout raken als gevolg van een mix van interne en externe oorzaken. Externe oorzaken zijn meestal: een te hoge werkdruk, een slechte werksfeer, beperkte controle mogelijkheid (over vrije dagen, pauzes, eigen creativiteit) of en te lage beloning.

Interne oorzaken hebben te maken met de eigen persoonlijkheid bijvoorbeeld: negatief zelfbeeld, perfectionisme, idealisme, autoriteitsproblemen, niet "los" kunnen laten, onvoldoende verwerkte lichamelijke of geestelijke trauma's.

Via neurofeedback kan het autonome zenuwstelsel weer in balans brengen, men is weer in staat om zich te ontspannen, met als gevolg verbeterde slaap, meer energie en een positiever zelfbeeld. Afhankelijk van de duur en ernst van de burnout zijn er gemiddeld 20-50 sessies nodig voor een goed resultaat.

Concentratieproblemen

Concentratieproblemen worden vaak onder ADD of ADHD geschaard, maar kunnen vele andere oorzaken hebben zoals een slechte voeding, hersenletsel of veroudering van het brein. Soms is de oorzaak onduidelijk maar vertonen de hersengolven een dusdanig afwijkend patroon dat het allerlei klachten teweeg brengt zoals concentratieproblemen. Bij Neo-neurofeedback pakken we concentratieproblemen aan door naar het complete beeld te kijken van hersenscan, voedingspatroon, leefwijze en geschiedenis van de cliënt. Via neurofeedback worden allereerst afwijkende hersengolven geharmoniseerd, dit gebeurt dikwijls in combinatie met de juiste voedingsadviezen. Na ongeveer 20 sessies wordt een nieuwe hersenscan gemaakt om te evalueren in hoeverre de hersenactiviteit is verbeterd.

Depressie

Een depressie heeft over het algemeen nooit één oorzaak maar ontstaat door een combinatie van biologische, psychische en sociale oorzaken. Een bekende biologische oorzaak is bijvoorbeeld een verlaagd niveau van serotonine en noradrenaline, dit zijn stoffen die de communicatie tussen hersencellen beïnvloeden. Deze lage niveaus zijn voornamelijk erfelijk bepaald. Psychische oorzaken zijn karaktereigenschappen van een persoon zoals onzekerheid, veel piekeren, negatieve gedachten. Sociale oorzaken zijn heftige levensgebeurtenissen zoals ontslag of het verlies van een dierbare.

Uit wetenschappelijke studies blijkt dat het brein van mensen met depressie specifieke kenmerken heeft ten opzichte van mensen zonder depressie. Een van die kenmerken is een verhoogde activiteit aan de rechter voorkant van het brein.

Voorafgaand aan een neurofeedback traject wordt een cliënt met depressie uitgebreid gescreend op alle depressie kenmerken. Vervolgens wordt er een bij de persoon passend protocol opgesteld. Gedurende het neurofeedback traject wordt specifiek getraind op de disfunctionele kenmerken waardoor normale - niet depressieve - hersenpatronen worden versterkt.

Depressie is een complexe aandoening en vereist dus ook een multidisciplinaire aanpak. In dit kader wordt men gedurende een neurofeedback traject ondersteund via coaching gesprekken, ook is er aandacht voor het kiezen van de juiste vorm van voeding.

Dyslexie

Ongeveer 4 % van de kinderen heeft last van dyslexie. Deze kinderen hebben moeite met het automatiseren van het lezen en/of de spelling. In de hersenen is sprake van een storing van de informatieverwerking. Met behulp van een hersenscan wordt bekeken welke hersengebieden tijdens het uitvoeren van de taak uit balans zijn. Vaak wordt een te trage hersenactiviteit gevonden of juist een te snelle activiteit, tijdens het uitvoeren van de taken. Deze trage en/of snelle activiteiten wordt door de neurofeedback training verminderd, waardoor de hersenen in staat zullen zijn het lezen op een soepelere manier uit te gaan voeren. Een prettige bijkomstigheid is dat neurofeedback tegelijkertijd problemen aanpakt die vaak samenhangen met dyslexie zoals een negatief zelfbeeld, faalangst en concentratieproblemen.

Epilepsie

Neurofeedback werd voor het eerst toegepast bij vormen van epilepsie. De wetenschappelijke publicaties daarover zijn over dit onderwerp erg uitgebreid en gaan terug tot aan het begin van de 70er jaren. Bij Petit Mal, Grand Mal, complexe partiele vormen van epilepsie en andere verschijningsvormen van epilepsie kan neurofeedback een uitkomst zijn.

Neurofeedback helpt goed om de neurobiologische patronen die aanleiding geven tot een epilepsie aanval af te zwakken. Via neurofeedback bouwt het brein stabielere patronen waardoor het beter in staat is om met prikkels om te gaan.

Naast de neurofeedback is het aanpassen van de levensstijl belangrijk, zodat de omstandigheid waardoor een epileptische aanval gestimuleerd kan worden, vermeden wordt. Daarnaast wordt aangeraden het gebruik van middelen die de kans op een aanval vergroten, zoals bijv. alcohol, te vermijden. Tijdens de training kan de medicatiedosis in overleg met de behandelend neuroloog verminderd worden. Hierdoor worden tevens de ongewenste neveneffecten van de medicatie verminderd. Tijdens de neurofeedback training wordt aangeraden onder constante controle te blijven van de neuroloog die de medicatie voorgeschreven heeft.

Migraine

Neurofeedback blijkt over het algemeen een effectieve behandelmethode te zijn voor migraine. Wel is het vooraf van belang enige kennis te hebben van de oorzaak van de migraine. Indien er sprake is van voorhoofdsholte hoofdpijn, ook wel ‘sinus hoofdpijn’ genoemd, zal de onderliggende oorzaak gezocht moeten worden in een chronische ontsteking. Neurofeedback heeft dan weinig zin.

Migraine kan ook optreden onder invloed van stress, vermoeidheid, felle prikkels of hormonale werking. In deze gevallen blijkt neurofeedback een effectief middel om de migraine aanvallen terug te dringen of zelfs in zijn geheel te stoppen.

Met neurofeedback wordt de zelfregulatie van het brein bevorderd. Dit betekend dat het brein feedback krijgt over het eigen disfunctionele patroon. Bij migraine ziet dit patroon er vaak uit als een overschot aan snelle hersengolven. Door deze snelle hersengolven via neurofeedback af te remmen treedt er vaak binnen dezelfde sessie al enige ontspanning op.

Het aantal vereiste neurofeedbacksessies om migraine aan te pakken verschilt van persoon tot persoon. Een belangrijke factor is de leeftijd waarop de eerste migraine klachten zijn begonnen. Over het algemeen geldt dat hoe langer een cliënt met klachten loopt des te meer sessies er vereist zullen zijn.

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

NAH is een verzamelnaam voor alle vormen van hersenbeschadiging ontstaan na de geboorte. Bij iemand met NAH is de vroege hersenontwikkeling vaak normaal verlopen. Door een ongeluk, beroerte of andere oorzaak ontstaan er beschadigingen aan het brein waardoor breinfuncties uitvallen of verslechteren. De uitingen van niet-aangeboren hersenletsel zijn zeer gevarieerd, het kan varieren van concentratieverlies tot verandering van persoonlijkheid. Door deze variatie is er ook sprake van een grote verscheidenheid aan toegepaste neurofeedback protocollen.

Het gebeurt zelden dat functie uitval door NAH geheel wordt opgeheven met neurofeedback trainining. Neurofeedback is wel geschikt voor het trainen van met name de executieve breinfuncties zoals, concentratie, vermogen tot plannen, werkgeheugen en het vermogen om de juiste informatie te filteren.

Post traumatische Stress Stoornis (PTSS)

Tijdens een traumatische gebeurtenis komt je lichaam in een andere staat van bewustzijn. Het autonome zenuwstelsel raakt uit balans, doordat het sympathische zenuwstelsel plotseling in actie moet komen. Als meteen na deze ervaring niet direct ontspanning optreedt en dus de angstprikkel blijft bestaan, kan de gebeurtenis niet goed verwerkt worden. Het autonome zenuwstelsel, bestaande uit het parasympathische zenuwstelsel (wordt actief bij ontspanning) en het sympathische zenuwstelsel (wordt actief bij angst), blijft uit balans. Als dit lang aanhoudt zal deze balans blijvend zijn. Je hersenen reageren voortdurend alsof ze in een vluchtmodus zijn.

NEO Neurofeedback pakt PTSS klachten aan via een specifiek trauma protocol. Bij het volgen van dit protocol worden traumatische gebeurtenissen verwerkt zonder dat ze worden herbeleeft. Neurofeedback dwingt voorzichtig je autonome zenuwstelsel weer naar een gezonde balans. De lichamelijke en psychische stress verdwijnt. Lichaam en geest ontspannen zich weer. De storende stresssymptomen zullen verminderen en verdwijnen. Afhankelijk van de ernst en de duur van de klachten zijn er 20-50 sessies nodig om blijvende resultaten te bereiken.

Slaapproblemen

Veel problemen die door middel van neurofeedback worden verholpen gaan samen met slaapproblemen. Hier kunnen epilepsie, angststoornissen en depressie, lichte traumatische hersenbeschadigingen, hyperactiviteit en aandachttekortstoornissen, chronische pijn en het Tourette syndroom genoemd worden. Zelfs als een slaapstoornis niet de eerste centrale klacht is, wordt dit wel heel vaak een onderwerp van gesprek bij de intake (het gesprek voorafgaand aan neurofeedback training).

Inmiddels is neurofeedback een evidence-based therapie bij slaapproblemen. Ook bij klachten als slaapwandelen, nachtmerries, praten in de slaap en tandenknarsen tijdens de slaap zijn goede resultaten te verwachten met neurofeedback.

Whiplash

Lang werden whiplash klachten weggewuift als aantellerij of (verzekerings) fraude. Sinds kort is duidelijk geworden dat er bij mensen met whiplash klachten wel degelijk sprake is van hersenbeschadiging en de daarmee gepaard gaande afwijkende hersenactiviteit.

Whiplash klachten uiten zich in o.a.: energieverlies, hoofdpijn en chronische pijn, duizeligheid, geheugenstoornis, concentratie stoornis, angst, depressie, stemmingswisselingen, slaapstoornissen, geirriteerdheid, visuele perceptie problematiek, dyslexie, persoonlijkheidsveranderingen.
Waren voor het ongeluk al klachten aanwezig, dan kunnen deze verergeren door deze lichte hersenbeschadiging. Nieuwe klachten kunnen soms zelfs maanden of jaren na het ongeval optreden. Dit lijkt niets te maken te hebben met de ernst van het ongeval of een eventuele bewusteloze periode na het ongeval. Neurofeedback blijkt verbeteringen te geven bij al deze bovengenoemde symptomen.
Veel clienten ervaren al binnen 10 sessies dat men meer energie krijgt en beter slaapt. Het gevaar is echter dat men deze energie te snel weer uitgeeft waardoor men opnieuw extreem vermoeid raakt.

Om echt blijvende resultaten te boeken zijn doorgaans minimaal 40 sessies nodig. Het spreekt voor zich dat een nog hoger aantal sessies een nog positiever effect veroorzaakt.